Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o likwidacji kasy w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazwieckiej

Karty podstawowe

Na podstawie zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 września 2019r. nr 15/2019, z dniem 1 października 2019 roku zostaje zlikwidowana Kasa Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej.
Zgodnie z umową nr ID NR 425692/K z dnia 20 września 2019 r. zawartą pomiędzy Sądem Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej, a Pocztą Polską SA na prowadzenie zastępczej obsługi kasowej na przyjmowanie wpłat na rzecz Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej, wpłat można dokonywać w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
Znaki opłaty sadowej będą do nabycia Biurze podawczym Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej.
Numery rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej, na które należy dokonywać wpłat:
1. Z tytułu opłat sadowych w sprawach cywilnych, karnych i ksiąg wieczystych (dochody budżetowe) tj. grzywny i koszty sądowe, opłaty cywilne, opłaty rodzinne:
49 1010 1010 0433 5522 3100 0000- Narodowy Bank Polski O/Warszawa
2. Z tytułu zaliczek na koszty postępowania sądowego - sumy na zlecenie:
76 1130 1020 0013 4406 5920 0005 - BGK O/Warszawa

Znaki opłaty sądowej będą do nabycia w Biurze obsługi interesanta

Oryginalne zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego TUTAJ