Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020 Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z 18 marca 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020
Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej
z 18 marca 2020 roku

w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych związanych
z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Na podstawie art. 3la ustawy z 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 365 z późn.zm.) w zw. z § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz.433), art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374) oraz dalszych wytycznych określonych w piśmie DNA-II.510.20.2020 z Ministerstwa Sprawiedliwości z 17 marca 2020 r.

§1

Zarządzenie określa zasady organizacji pracy Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19 .

§2

W związku koniecznością podjęcia działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej przed COVID-19 zarządzam:

  1. wykorzystywanie w pierwszej kolejności zaległych urlopów wypoczynkowych, zgodnie z Kodeksem pracy;
  2. wykonywanie pracy zdalnej przez wyznaczonych pracowników - w przypadku gdy rodzaj wykonywanej pracy oraz możliwości techniczne pozwalają na jej świadczenie zdalnie;
  3. wykonywanie pracy w siedzibie Sądu przez wyznaczonych pracowników celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sądu, w tym obsługę spraw pilnych, zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy;
  4. pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy przez wszystkich pozostałych pracowników (z wyłączeniem osób z usprawiedliwioną nieobecnością);

§3

Pracownicy zwolnieni z obowiązku pozostawania w siedzibie Sądu i nie wykonujący pracy zdalnej otrzymają wynagrodzenie obliczone zgodnie z art. 81 § 1 k.p.

§4

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych lub bezpośrednich przełożonych do udzielenia pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych, rozliczania pracowników z powierzonych ich zadań (praca zdalna) i realizacji pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy.

§5

Pracownicy skierowani do pracy zdalnej są zobowiązani do szczególnej ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych danych dotyczących wykonywanej pracy, w tym danych osobowych.

§6

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu jego pisemnej zmiany bądź odwołania.

Pełna treść ogłoszenia

Informacja o organizacji pracy w Sądzie Rejonowym

Polecenie wykonywania pracy zdalnej - wzór

Wniosek o wyrażenie zgody - wzór