Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ZARZĄDZENIE NR 22/2020

Karty podstawowe

ZARZĄDZENIE NR 22/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie odwołania wyznaczonych terminów wokand
w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej

w dniach od 15 do 29 maja 2020r. ( włącznie)

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U.2020.365 j. t. ze zmianą zarządzam, co następuje:

§1

Zdjęcie z wokandy spraw, w dniach od 15-29 maja 2020 roku włącznie, wyznaczonych do rozpoznawania na rozprawie i posiedzeniach jawnych, z wyjątkiem spraw należących do katalogu pilnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV1D-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

§2

Wykonanie polecam Przewodniczącym I, II i III Wydziału Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Sądu Rejonowego
w Ostrowi Mazowieckiej

Joanna Raducha-Modrzejewska