Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie Prezesa w sprawie odwołania wyznaczonych terminów wokand w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej w dniach od 13 marca do 31 marca 2020r. (włącznie)

ZARZĄDZENIE NR 11/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 marca 2020 roku
w sprawie odwołania wyznaczonych terminów wokand w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej w dniach od 13 marca do 31 marca 2020r. ( włącznie)
Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U.2020.365 j. t. ze zmianą zarządzam, co następuje:
§1
Zdjęcie z wokandy spraw, w dniach od 13 marca do 31 marca 2020 roku włącznie, wyznaczonych do rozpoznawania na rozprawie i posiedzeniach jawnych, z wyjątkiem spraw pilnych bądź spraw, w których odroczono publikację orzeczenia.
§2
Wykonanie polecam Przewodniczącym I, II i III Wydziału Sądu Rejonowego w Ostrowi
Mazowieckiej.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.