Przejdź do treści

Jesteś tutaj

konta bankowe

Karty podstawowe

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej
ul. B. Prusa 2
07-300 Ostrów Mazowiecka


Z dniem 1 października 2019 r. kasa w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej uległa likwidacji.

Wpłat gotówkowych na rzecz Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej na konto dochodów budżetowych i sum na zlecenie można, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu, dokonywać w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju.:

Wpłaty na konta bankowe Sądu przyjmowane będą przez placówki Poczty Polskiej na podstawie blankietów wpłat wypełnionego przez interesanta Sądu.

Konto dochodów budżetowych
(opłaty sądowe, zasądzone grzywny, koszty sądowe)
NBP O/O Warszawa
49 1010 1010 0433 5522 3100 0000

Konto sum na zlecenie
(zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, ogłoszenia w prasie itp.)
BGK O/Warszawa
76 1130 1020 0013 4406 5920 0005

Konta sum depozytowych
(depozyty, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia) 
BGK O/Warszawa
Sumy depozytowe PLN    12  1130 1017 0021 1001 2590 0004
Sumy depozytowe USD    82 1130 1017 0021 1001 2590 0005
Sumy depozytowe EUR    66 1130 1017 0021 1001 2590 0002
Sumy depozytowe CHF    93 1130 1017 0021 1001 2590 0001
Sumy depozytowe GBP    39 1130 1017 0021 1001 2590 0003

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki, świadczenia pieniężne)
BGK O/Warszawa
27 1130 1017 0013 4406 5920 0006

Znaki opłaty sądowej w formie elektronicznej są do nabycia w Biurze Obsługi Interesanta

UWAGA!
Dokonując wpłaty na konta bankowe Sądu należy koniecznie w miejscu "Tytułem" wskazać dane dotyczące strony postępowania, tytuł płatności tzn. informację czy jest to wpis do sprawy, grzywna czy koszty sądowe oraz sygnaturę akt sprawy (jeżeli jest znana); dla wpłat Wydziału Ksiąg Wieczystych numer księgi wieczystej.