Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

Karty podstawowe

Jacek Piotr Skowroński
dyżury: środa, piątek od 8 do 15
tel: (029) 746-89-47
e-mail: p.skowronski@
ostrowmaz.sr.gov.pl
pokój nr 29

Małgorzata Lenkiewicz
dyżury: poniedziałek, czwartek od 8 do 15
tel: (029) 746-89-45  
e-mail: m.lenkiewicz@ostrowmaz.sr.gov.pl
pokój nr 28

Aneta Ilczuk
dyżury: Wtorek,Piątek od 8 do 15
tel: (029) 746-89-45  
e-mail: aneta.ilczuk@ostrowmaz.sr.gov.pl
pokój nr 28

 


Anna Dzieniszewska
dyżury: poniedziałek, środa od 8 do 15
e-mail: a.dzieniszewska@ostrowmaz.sr.gov.pl
Andrzej Nadany
dyżury: wtorek, czwartek od 8 do 15
tel: (029) 746-89-44
e-mail: a.nadany@
ostrowmaz.sr.gov.pl
pokój nr 27Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych ( Dz. U. nr 98 poz. 1071) określa:

  • Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.
  • Kuratorami sądowymi są:
    • zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi", 
    • społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".
  • Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.
  • Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.
  • Za podopiecznych uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.

Kuratorzy sądowi dla dorosłych zajmują się wykonywaniem orzeczeń sądowych poprzez pełnienie dozorów orzekanych w sprawach z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowym przedterminowym zwolnieniem, warunkowym umorzeniem postępowania karnego, orzekane przy karze ograniczenia wolności. Kontrolują realizację obowiązków okresu próby w sprawach warunkowo zawieszonych bez orzeczonego dozoru kuratorskiego, przerwie w odbywaniu kary. Nadzorują i organizują wykonywanie orzeczonej kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej orzekanej w zamian nieściągalnej grzywny. Przygotowują skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Udzielają pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej. Przeprowadzają wywiady środowiskowe zlecone przez sądy i jednostki penitencjarne, wywiady w postępowaniu przygotowawczym zlecone przez uprawnione podmioty.
Kuratorzy sądowi współpracują z organami samorządu terytorialnego, administracją państwową oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się opieką, pomocą i resocjalizacją w środowisku otwartym. Kuratorzy sądowi wykonują czynności w terenie oraz pełnią stałe dyżury w sądzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.