Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Prezes

Karty podstawowe

SSR Joanna Raducha-Modrzejewska
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10:00 - 12:00.

Sekretariat Prezesa 
pokój nr 19
tel. (0-29) 746 89 31
e-mail: sekretariat@ostrowmaz.sr.gov.pl


Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej:

  • Kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora Sądu lub kierownika finansowego Sądu oraz pełni czynności z zakresu administracji sądowej oraz inne czynności przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz w odrębnych przepisach [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 925); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 roku w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1564 ze zm.).
  • Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej sprawuje nadzór administracyjny (z wyłączeniem nadzoru judykacyjnego wykonywanego w ramach kontroli orzeczeń przez Sąd wyższej instancji) nad działalnością Sądu polegający na czuwaniu nad należytym tokiem urzędowania w Sądzie i zmierzający do podniesienia poziomu funkcjonowania Sądu, obejmujący między innymi zagadnienia związane z zapewnieniem sprawnego rozpoznawania spraw i prawidłowego wykonywania orzeczeń sądowych. Nadto jest zwierzchnikiem służbowym sędziów Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej.
  • Prezesa zastępują wiceprezesi zgodnie z art. 22 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w razie ich nieobecności - wyznaczony sędzia. W zakresie administracji sądowej Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesowi Sądu Okręgowego w Ostrołęce.