Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Karty podstawowe

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej przyjmuje i wysyła korespondencję za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta. Pisma kierowane do Sądu można nadać w Urzędzie Pocztowym lub złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta. Pracownik przyjmujący korespondencję po opatrzeniu jej pieczęcią wpływu, rozdziela ją pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne. Sprawy rozpoznawane są według kolejności ich wpływu do sądu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Przyjmowanie skarg i wniosków w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej odbywa się stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z dnia 16 maja 2012 r. poz. 524). Po dokonaniu stosownych ustaleń udziela się na nie odpowiedzi lub przekazuje do załatwienia według właściwości, informując o tym  zainteresowanego.