Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Skargi i wnioski

Karty podstawowe

Skargi i wnioski dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej rozpatrywane są na podstawie:

 • Art. 41a - 41e ustawy o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. 2015.133.j.t z zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 roku nr 524).
 • Zarządzenia nr 30/ 2012 Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 września 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej.


Powyższe uregulowania określają zakres i zasady rozpoznawania skarg w następujący sposób:

 • Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowiekiej rozpatruje Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej.
 • Skargi i wnioski sporządzone na piśmie, złożone osobiście do Sądu lub za pośrednictwem poczty, przyjmuje pracownik Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w  Ostrowi Mazowieckiej, ul.Bolesława Prusa 2.
 • Skargi i wnioski złożone w formie ustnej do protokołu przyjmuje pracownik Biura Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 • W protokole przyjęcia ustnej skargi lub wniosku zamieszcza się datę wniesienia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę), adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz, w razie potrzeby, sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek. Protokół podpisywany jest przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek.
 • Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik Biura Obsługi Interesanta potwierdza ich przyjęcie. 
 • Skargi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej można przesyłać na adres:
  sekretariat@ostrowmaz.sr.gov.pl lub
  boi@ostrowmaz.sr.gov.pl
 • Czynności biurowe zgodnie z § 9 ust. 2 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości prowadzi Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Ostrow Mazowieckiej.
 • Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 10.00 – 12.00, pok. 412.