Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wzory wniosków

Karty podstawowe

Apelacja od wyroku/postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej

Dołączenie dokumentów do akt sprawy

Formularz odpowiedzi na pozew

Odpowiedź na wezwanie Sądu do uzupełnienia braków formalnych

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania - ustanowienie adokata lub radcy prawnego z urzędu

Oświadczenie o stanie rodzinnym majątku dochodach i źródłach utrzymania - zwolnienie od kosztów

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora

Pismo zawierające wnioski dowodowe

Pozew Wzór

Pozew Alimenty

Pozew o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane

Pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł

Pozew o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej 

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Pozew o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów

Skarga na czynności komornika

Sprzeciw od wyroku zaocznego

Wniosek o nadanie orzeczeniu Sądowemu klauzuli wykonalności

Wniosek o odroczenie wykonalności kary pozbawienia/ograniczenia wolności

Wniosek o ograniczenie/pozbawienie/zawieszenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem

Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o rozłożenie na raty grzywny/kosztów sądowych

Wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka

Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki w wyroku/postanowieniu Sądu

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o umieszczenie osoby psychicznie chorej w szpitalu psychiatrycznym

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Wniosek o uzasadnienie wyroku

Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy

Wniosek o wydanie kserokopii protokołu z rozprawy

Wniosek o wydanie odpisu prawomocnego wyroku

Wniosek o wydanie odpisu wyroku postanowienia Rodzinny

Wniosek o wydanie odpisu wyroku postanowienia Karny

Wniosek o wydanie orzeczenia z klauzulą wykonalności

Wniosek o wydanie/przesłanie odpisu postanowienia wyroku ze stwierdzeniem prawomocności

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o zatarcie skazania

Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka 

Wniosek o zezwolenie na użycie samochodu przez biegłego

Wniosek o zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym

Wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu dla małoletniego

Wniosek o zezwolenie na wokonanie fotokopii dokumentów z akt sprawy Rodzinny

Wniosek o zezwolenie na wykonanie fotokopii dokumentów z akt sprawy Cywilny

Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa

Wniosek o zwolnienie od kosztów Sądowych

Wniosek o zwrot utraconego zarobku dziennego